Info prodejcům | Hanácký farmářský trh v Olomouci 


Info prodejcům

Provozní řád Hanáckého farmářského trhu 2018

1) Hanácký farmářský trh (HFT) je potravinový trh (s doplňkovým nepotravinovým zbožím), který se koná 1.4., 7.4., 14.4., 28.4., 12.5., 19.5., 26.5., 9.6., 16.6., 7.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 25.8., 15.9., 29.9., 6.10. a 13.10. na Horním náměstí v Olomouci od 8.00 do 13.00.

2) Na trhu je možné prodávat především tuzemské produkty, přednostně regionální, maximálně respektující ekologické principy trvalé udržitelnosti a podporující místní ekonomiku. Provozovatel trhu si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a v případě nerespektování podmínek trhu ho vyloučit.

3) Provoz trhu probíhá ve stanovený čas a řídí se tímto provozním řádem. Pro prodej na trhu jsou preferovány jednotné rozložitelné dřevěné stánky. Na trhu jsou vyhrazena místa pro prodejní chladicí vozy. Rozmístění stánků a vozů je určeno provozovatelem. Najíždět na trh může prodejce od 7.00. Pokud prodejce neobsadí rezervovaný stánek/místo do 8.30, má provozovatel trhu právo poskytnout ho jinému prodejci.

4) Je nepřípustné najíždět vozidlem do prostoru trhu v době jeho konání do 13.00. Pokud prodejce toto nebude respektovat, bude z trhu vyloučen.

5) Ve vyhrazeném prostoru mohou prodávat a nabízet služby farmáři, jejich rodinní příslušníci, případně další pověřené osoby, kteří budou s prodávaným zbožím dostatečně obeznámeni, aby mohli poskytnout potřebné informace kupujícím. Prodejci potravin musí mít u sebe platný zdravotní průkaz. Každý prodejce potravin musí mít u sebe doklad o původu prodávaného zboží.

6) Prodejce má od provozovatele trhu pronajatý stánek/místo. V případě pronájmu stánku provozovatel zajistí složení, rozložení a uskladnění stánků. V případě zvýšeného zájmu prodejců je možné po dohodě s provozovatelem využít vlastní stánek, který musí typově a rozměrově odpovídat stánkům provozovatele trhu. Prodejce je v tom případě povinen vlastní stánek složit, rozložit a odvézt ho ve vlastní režii. Prodejní místo je nutné vyklidit nejpozději do 13.30.

7) Prodejce uzavře s provozovatelem trhu nájemní smlouvu na jeden den. Prodejce je povinen obsadit prodejní místo, které mu bylo přiděleno.

8) Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího, výrobce, který vlastní prodávané potraviny a je zodpovědný za dodržování podmínek trhu, zejména uvedených v provozním řádu.

9) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn provozovatele nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce, který spadá svou činností do režimu EET, je povinen splnit všechny povinnosti a náležitosti s tím související. V letošním roce do režimu EET nespadají výrobci, farmáři a pěstitelé, kteří na trhu prodávají své výrobky či výpěstky, pokud nemají svou provozovnu či e-shop. Ti musí mít na stánku označení, že se na ně EET letos nevztahuje a na viditelném místě vyvěšený živnostenský list. Zároveň jsou povinni na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Každý prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona a nařízení EU o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

10) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu s platnou legislativou. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodejce je povinen prodávat jen zdravotně nezávadné potraviny a uchovávat je při stanovených teplotách. V případě znečištění prodejního místa či předmětů, používaných pro prodej, je prodejce povinen provést řádné očištění a desinfekci.

Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky s ohledem na konání trhu v památkové zóně. Pokud bude umístěno u stánku, nesmí přijít do kontaktu se zemí.

11) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo i svůj pracovní oděv v čistotě a odpady ukládat do uzavřené sběrné nádoby k tomu určené. Do přistaveného kontejneru Technických služeb města Olomouce nesmí být vhazovány vedlejší živočišné produkty. Ty je příslušný prodejce povinen zlikvidovat podle platné legislativy. S chladicími vozy je možné parkovat pouze v prostoru vyhrazeném provozovatelem trhu.

12) Provozovatel trhu zajistí pro prodejce povolení pro příjezd a odjezd a parkování na Horním náměstí. Parkovat lze pouze na místech vyhrazených provozovatelem trhu a mít za čelním sklem viditelně umístěné logo HFT.

13) Provozovatel trhu zajistí přípojku na elektřinu pro prodejce, kteří to předem ohlásili provozovateli trhu. Prodlužovací šňůru k přípojce si zajistí prodejce.

14) Toalety a teplá voda a mýdlo jsou pro prodejce k dispozici v budově radnice.

15) Provozovatel zajistí prodejcům přístup k hydrantu, z něhož mohou odebírat studenou vodu.

16) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní stánek/místo je přidělen ve stavu převzatém a po skončení trhu je v tomto stavu také předán provozovateli.

17) Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je Desatero SVS ČR k prodeji na farmářských trzích.

18) Správcem trhu je Alexandra Holasová, 604 183 977. Ta zastupuje v den konání trhu provozovatele ve všech úkonech.

19) Provozovatelem trhu je Mgr. Markéta Záleská, IČ: 47188987.

Dodatek:

1) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k prodeji potravin (zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), hygienické a veterinární právní předpisy (z. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

2) Prodejce je povinen při nabízení potravin k prodeji dodržovat teploty stanovené legislativou nebo uvedené výrobcem na výrobku a musí mít k dispozici zařízení (chladicí vozy, chladicí vitríny, termoboxy s namraženými vložkami) pro udržování a sledování vhodných teplotních podmínek pro potraviny.

3) Dále je povinen zachovávat vysoký stupeň čistoty (pravidelně si umývat ruce, udržovat veškeré pomůcky v čistotě) a hygienické podmínky při zacházení s potravinami zejména při jejich porcování a balení, k tomu je povinen používat zdravotně nezávadný obalový materiál. Zejména při zacházení s potravinami živočišného původu (krájení sýrů, masných výrobků…), je povinen pracovní pomůcky (nože, prkénka…) udržovat v čistotě, pravidelně je umývat a desinfikovat. Materiály, přicházející do přímého styku s potravinami musí být z čistitelných a – je-li nezbytné, dezinfikovatelných materiálů (týká se zejména potravin živočišného původu – masných výrobků, mléčných výrobků - sýrů…)  Při prodeji nebalených potravin a surovin živočišného původu musí mít prodejce k dispozici přívod tekoucí pitné vody.

4) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu s platnou legislativou – pokud je zboží nebalené, pak musí být viditelně umístěny alespoň údaje:
Jméno a adresa sídla výrobce
Třída jakosti
Název potraviny – nejen komerční, ale podle vyhlášky skupina (např. masný výrobek tepelně opracovaný, u pečiva běžné nebo jemné pečivo…)
Země nebo místo původu (maso - CZ, ovoce, zelenina, brambory- země původu)
Doba použitelnosti nebo minimální trvanlivosti
Nebalené potraviny musí být chráněny proti kontaminaci (např. prachem, povětrnostními vlivy, spotřebiteli…).
Prodejce musí mít k dispozici na stánku pro informování zákazníka seznam složek ve výrobku včetně obsahu alergenů. V této souvislosti musí prodejce dbát na to, aby při porcování potravin nedošlo ke kontaminaci jiných potravin alergenní látkou. Zásadní je oplachování pracovních pomůcek.

5) Prodej živých ryb - místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace, a musí být vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou a desinfikovatelnou pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na ryby, pokud by se ryby na místě zabíjely, je nutno mít pracovní desku, nože, paličku na omračování a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání a odtok odpadní vody do kanalizace a nepropustné uzavíratelné a pevné nádoby na vedlejší živočišné produkty.


 
Termíny trhů
    načítám kalendář..

O trzích

Hanácký farmářský trh navazuje na tradici pořádání trhů v centru Olomouce. Věříme, že i vy oceníte možnost nakoupit si kvalitní čerstvé potraviny tuzemského původu od českých farmářů a výrobců. Sortiment se podle sezony obměňuje. Střídají se i prodejci, takže nabídka na trhu je pokaždé jiná.

Hlásíme se ke Kodexu farmářských trhů

Kontakty

Pokud máte zájem zúčastnit se Hanáckého farmářského trhu, kontaktujte nás:

Alexandra Holasová
T_ +420 604 183 977
E_ alexandra.holas@seznam.cz

Zobrazit na mapě
Příští trhy se konají v roce 2016